DANH SÁCH CÁC ĐẠI LÝ, HIỆU THUỐC PHÂN PHỐI TẠI VĨNH PHÚC

DANH SÁCH CÁC ĐẠI LÝ, HIỆU THUỐC PHÂN PHỐI TẠI VĨNH PHÚC

QUẬN, HUYỆN NHÀ THUỐC/ QUẦY THUỐC SỐ NHÀ, KHU, XÃ, PHƯỜNG ĐIỆN THOẠI
Bình Xuyên Nhà thuốc Toàn Huyền Yên Thần – Thanh Lãng – Bình Xuyên – Vĩnh Phúc 0167 771 9868
Thổ Tang Nhà thuốc Phi Thị Tịnh Thương Trượng – Thị Trấn Thổ Tang – Vĩnh phúc 0917 630 885